Kindergeld

 

Kindergeld czyli zasilek rodzinny na dziecko.

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą otrzymać Kindergeld – czyli świadczenia pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. Świadczenia przysługują także wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Generalnie Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem – mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki.

W przypadku pracowników polskich warunkiem jest, aby wnioskodawca, podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy występuje wówczas, gdy dana osoba ma w Niemczech miejsce zamieszkania. Większość pracowników z Polski wyjeżdża do pracy w Niemczech na czas określony i zachowuje swoje gospodarstwo domowe w Polsce jako główne miejsce zamieszkania. Nie jest to przeszkodą, aby jednocześnie mieć (przez pewien czas) główne miejsce pobytu w Niemczech.

Zasadniczo nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu może podlegać każdy, kto przez odpowiedni czas:

 • jest legalnie zatrudniony w Niemczech (obojętnie czy u pracodawcy niemieckiego, czy na zasadzie delegowania przez firmę z Polski) i tam są odprowadzane podatki od jego wynagrodzenia

 

 • pracuje w Niemczech na własny rachunek na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech ( Gewerbe anmeldung)Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt na wniosku o zasiłek. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.

Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 25 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 8.004 euro rocznie. Dzieci nie muszą – w przeciwieństwie do ubiegającego się o zasiłek rodzica – mieszkać w Niemczech. W przypadku pobierania zasiłku na dziecko uczące się i mające więcej niż 18 lat, trzeba do trzech lat przechowywać dokumentację dotyczącą jego edukacji. Zdarza się, że niemieckie urzędy pracy żądają udokumentowania nauki dziecka. W przypadku jego braku, trzeba zwracać zasiłek za okres nieudokumentowanego pobierania świadczenia.

 • 204 euro na pierwsze dziecko
 • 204 euro na drugie dziecko
 • 210 euro na trzecie dziecko
 • 235 euro na czwarte dzieckoDokumenty niezbędne do Kindergeld:

Z Niemiec:

 • Wniosek o Kindergeld podpisany przez wnioskodawce i drugiego rodzica dzieci
 • Kopia meldunków z ostatnich dwóch lat w Niemczech – od momentu złozenia wniosku (Anmeldebestätigung)
 • Kopie wszystkich dotychczasowych umów na wynajem mieszkania w Niemczech (Mietvertrag)
 • Kopie decyzji podatkowych z Niemiec z ostatnich dwóch lat
 • W przypadku opłacanego ubezpieczenia zdrowotnego i/lub rentowego w Niemczech: Kopia zaświadczenia o ubezpieczeniu (np. kopia karty ubezpieczeniowej, Meldung zur Sozialversicherung)
 • Zaświadczenie miesięcznych dochodów (Lohnabrechnungen)
 • Konto bankowe w walucie €
 • Akty urodzenia dzieci
 • Od dzieci powyżej 18. roku życia: zaświadczenie ze szkoły
 • Zaświadczenie o niepobieraniu w Polsce świadczeń rodzinnych na dzieci wraz z uwzględnieniem powodu niepobierania
 • w przypadku pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce: zaświadczenie o wysokości i okresach pobieranych świadczeń.
 • Jeśli drugi rodzic dziecka pracuje, potrzebne są dane o wykonywanej przez niego pracy: nazwa i adres pracodawcy oraz data rozpoczęcia zatrudnienia. Zaświadczenie od pracodawcy nie jest wymagane.
 • Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu całej rodziny na terenie Polski • DOKUMENTY DO POBRANIA
Odzyskaj podatek eu
Group-73.png

Odzyskaj podatek eu to miejsce, w którym rozliczysz swój podatek dochodowy z Niemiec w kilku prostych krokach. Skontaktuj się z nami a Nasi specjaliści zajmą się Tobą kompleksowo. 

Odzyskaj podatek eu sp. z o.o
Usługi
Usługi